Aktuelnosti Blog Razgovarajmo o

Digitalizacija- neophodnost u efikasnoj javnoj upravi

Digitalizacija svih segmenata društva važan je proces i činjenica sa kojom se jedno društvo suočava na svakom koraku. Ponuda što boljih javnih usluga i servisa će u konačnom i doprinijeti boljem funkcionisanju države generalno. Digitalna transformacija  predstavlja proces koji treba da se konstanto ubrzava sa pojavom novih tehnologija koje karakteriše intenzivan i brz razvoj. Iako […]

Read More
Aktuelnosti Blog Razgovarajmo o

Kvalitetniji život OSI- stvaranje društva jednakih šansi i bez barijera

Sve demokratske države ističu značaj i smisao ljudskih prava i nastoje da stvore zadovoljno društvo i stanje u državi u kojoj bi svaki čovjek, bez izuzetka, nesmetano živio, radio, stvarao i uživao svoja prava bez diskiminacije. Zakon o zabrani diskriminacije u članu 2 izričito ističe da je zabranjen svaki oblik diskriminacije, po bilo kom osnovu, […]

Read More
Aktuelnosti Blog Razgovarajmo o

Reforma javne uprave – fokus staviti na lokalnu samoupravu

Zajedno sa vladavinom prava i ekonomskom reformom, reforma javne uprave smatra se jednim od tri osnovna činioca Strategije proširenja, kada su u pitanju evropske integracije. Reformom bi se obezbijedila puna kompetetnost pripreme usklađivanja nacionalnog zakonodavnog okvira sa pravnom tekovinom Evropske unije. Ova reforma podrazumjeva i bolji sistem lokalne samouprave u Crnoj Gori, imajući u vidu […]

Read More
Aktuelnosti Blog Razgovarajmo o

Nacionalno blago – nazavisna KULTURNA scena

Za razliku od zakonom ustanovljenih i priznatih kulturnih institucija, poput pozorišta i muzeja, takozvana “nezavisna kulturna scena” je, po svojoj prirodi otvorenog karaktera, i još uvijek ne podliježe zakonskoj regulativi u smislu bližeg određenja prava i obaveza kulturnih udruženja i organizacija koje djeluju pod navedenim nazivom. Međutim, i pored nedovoljnog razvoja nezavisne kulturne scene na […]

Read More
Aktuelnosti Blog Razgovarajmo o

Desegregacija obrazovanja Roma

U Evropskoj uniji, Romi predstavljaju najugroženiju nacionalnu manjinu. Neobuhvaćenost ukupne populacije romske djece u osnovnom obrazovanju, odnosno njihova isključenost iz obrazovnog sistema, izrazito slaba školska postignuća i neredovno pohađanje nastave, zajedno sa ranim napuštanjem osnovne škole, čine skicu koja nam može pomoći da razumijemo širinu ovog problema. Isključenost romske djece iz sistema obrazovanja je problem […]

Read More
Aktuelnosti Blog Razgovarajmo o

PRAVO NA OBRAZOVANJE– jednako pravo za sve

“…Obrazovanje treba da bude usmjereno ka punom razvitku ljudske ličnosti i učvršćivanju poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ono treba da unapređuje razumjevanje, trpeljivost i prijateljstvo među svim narodima, rasnim i vjerskim grupama…” Riječ obrazovanje, potiče od latinske riječi educatus, educate, educere, što znači iznijeti (ducere – voditi). Postoji veliki broj definicija koje objašnjavaju pojam […]

Read More
Aktuelnosti Blog Razgovarajmo o

Mladi- značajan faktor u procesu evropskih integracija ?

Pretpristupni pregovori Crne Gore sa Evropskom unijom su započeli 2012. godine, a već 15. aprila 2013. godine na međuvladinoj konferenciji u Briselu, pregovaračko Poglavlje 26- Obrazovanje i kultura[1] (gdje je i oblast mladih) je otvoreno i privremeno zatvoreno. Samim tim što omladinska politika spada u domen „mekog“ prava, Evropska komisija je utvrdila da za privremeno […]

Read More
Aktuelnosti Blog Razgovarajmo o

Zdrava životna sredina- pravo svakog građanina

Jedno od osnovnih ljudskih prava jeste pravo čovjeka na zdravu životnu sredinu, a pored brojnih međunarodnih dokumenata kojima se jemči navedeno pravo, izdvajamo Štokholmsku dekleraciju, kao prvi međunarodni dokument u kome je pravo na životnu sredinu bilo izričito predviđeno kao ljudsko pravo i kao preduslov za uživanje drugih ljudskih prava. U ovoj deklaraciji je naglašeno […]

Read More
Aktuelnosti Blog Razgovarajmo o

FOKUS EU- zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava

Ljudska prava su urođena prava svakog ljudskog bića i ona potiču iz normativnog poretka koji je iznad države i država ih mora poštovati bez obzira da li je na to izričito pristala. Njih podržava liberalno shvatanje da čovjek kao autonomno i racionalno biće ulazi u državnu zajednicu sa nekim pravima koja mu se ne mogu […]

Read More
Aktuelnosti Blog Razgovarajmo o

Bezbjednost – faktor očuvanja i napretka društva

Bezbjednosna i spoljna politika usmjerene su na jačanje Crne Gore na međunarodnoj sceni, naročito u odnosu sa Evropskom unijom i NATO savezom. Osim što samo učlanjenje u NATO savez doprinosi jačanju međunarodne pozicije Crne Gore, ona logički sljedi ostvarivanju drugog cilja-pristupanju Evropskoj uniji. Kada je u pitanju bezbjednost, bitna je saradnja Crne Gore sa međunarodnim […]

Read More
X