Vizija

Naša vizija

„Mreža za evropske politike – MASTER“ je crnogorska neprofitna organizacija, nastala kao želja grupe ambicioznih i mladih ljudi da promovišu evropske vrijednosti u Crnoj Gori, sa akcentom na efikasniji razvoj Crne Gore u svim oblastima u skladu sa evropskim politikama, a sve u cilju prosperiteta naših građana i razvijanja sistema vrijednosti na kojem počiva Evropska unija.

  • Ciljevi udruženja su:

– Sprovođenje evropskih politika i promocija evropskih vrijednosti u Crnoj Gori.

– Zalaganje za razvoj Crne Gore u svim oblastima u skladu sa evropskim politikama u cilju prosperita građana.

– Zalaganje za jačanje vladavine prava, poštovanje ljudskih i manjinskih prava, reformu javne uprave, razvoja demokratskih institucija i razvoja civilnog društva u Crnoj Gori u skladu sa evropskim standardima.

– Praćenje, izrada analiza usklađenosti i davanje preporuka za usklađivanje domaćih propisa sa standardima i propisima Evropske unije.

– Unapređenje i promocija socijalne i zdravstvene zaštite, zapošljavanja, nauke, obrazovanja, kulture i zaštite životne sredine u skladu sa evropskim standardima.

– Unapređenje naučno-istraživačkog, tehnološkog, akademskog i ekonomskog razvoja u Crnoj Gori u skladu s evropskim standardima.

– Zalaganje za kvalitetnu izradu i sprovođenje javnih politika u skladu sa evropskim standardima.

– Saradnja sa srodnim organizacijama kao i saradnja sa institucijama u cilju sprovođenja evropskih politika.

  • Djelatnosti udruženja su:

– Organizacija i sprovođenje edukativnih, istraživačkih, informativnih, humanitarnih, promotivnih, inovativnih i kulturnih događaja, okruglih stolova, konferencija, radionica i savjetodavnih usluga (konsultacije, komentari dokumenata, izrada situacionih analiza i izvještaja, predlozi praktičnih politika i različite vrste prezentacija). (u daljem tekstu: aktivnosti)

– Sprovođenje nacionalnih i međunarodnih aktivnosti u oblasti evropskih i evroatlanskih integracija, pravosuđa i temeljnih prava, pravde, slobode i bezbjednosti u saradnji sa nadležnim državnim institucijama.

– Sprovođenje nacionalnih i međunarodnih aktivnosti u cilju poboljšanja informisanosti i edukacije javnosti o vladavini prava, sa fokusom na jačanje efikasnosti i nezavisnosti pravosuđa, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, promociju nediskriminacije i reformu javne uprave u saradnji sa nadležnim državnim institucijama.

– Sprovođenje nacionalnih i međunarodnih aktivnosti u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjiskih prava, rodne ravnopravnosti i zaštite prava osoba sa invaliditetom u saradnji sa nadležnim državnim institucijama.

– Sprovođenje nacionalnih i međunarodnih aktivnosti u oblasti ekonomskog i privrednog razvoja, socijalnih politika, zaštite potrošača, zapošljavanja, preduzetništva i poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa nadležnim državnim institucijama.

– Sprovođenje nacionalnih i međunarodnih aktivnosti u oblasti unapređenja rada medija, medijske i digitalne pismenosti, i digitalizacije u saradnji sa nadležnim državnim institucijama.

– Sprovođenje nacionalnih i međunarodnih aktivnosti u oblasti nauke i istraživanja, unapređenja formalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja, preduzetničkog i  cjeloživotnog učenja, građanskog i inkluzivnog obrazovanja u saradnji sa nadležnim državnim institucijama.

– Sprovođenje nacionalnih i međunarodnih aktivnosti u oblasti društvene brige o djeci i mladima, razvoja omladinske politike, volonterizma, kulture, umjetnosti, sporta i rekreacije u saradnji sa nadležnim državnim institucijama.

– Sprovođenje nacionalnih i međunarodnih aktivnosti u oblasti zdravlja, socijalne i zdrastvene zaštite, zaštite životne sredine, bezbjednosti u saobraćaju i promocije države kao turističke destinacije u saradnji sa nadležnim državnim institucijama.

– Sprovođenje nacionalnih i međunarodnih aktivnosti u oblasti energetike i energetske efikasnosti,  održivog razvoja i ekologije u saradnji sa nadležnim državnim institucijama.

– Sprovođenje nacionalnih i međunarodnih aktivnosti, sa posebnom fokusom na edukaciju i socijalnu inkluziju ranjivih grupa: mladi, djeca, žene, nacionalne i vjerske manjine, Romi, lica sa invaliditetom i LGBTI osobe u saradnji sa nadležnim državnim institucijama.

X