Tim

NAŠ TIM

Andrea Popović

Izvršna direktorica

Andrea Popović je magistar političkih nauka, a trenutno doktorantkinja na smjeru Međunarodni odnosi u Podgorici. Magistarske i specijalističke studije je završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore u oblasti međunarodnih odnosa i evropskih integracija, a takođe je stekla diplomu specijaliste pravnih nauka na Pravnom fakultetu UCG sa ekspertizom na ustavnom pravu. Dugodišnje iskustvo u koordinisanju nacionalnih i regionalnih projekata je stekla radom u međunarodnim i državnim institucijama: UNDP, Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore/Kancelarija za evropske integracije, Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo sporta i mladih. Pored toga, aktivno drži predavanja i obuke u oblasti evropskih integracija, međunarodnih odnosa, ljudskih i manjinskih prava, omladinske politike…Napisala je veliki broj publikacija i analiza o usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa pravom EU, a učestvovala je u izradi zakona i strategija iz navedenih oblasti kao članica radnih grupa. Uz mnogobrojne međunarodne i nacionalne seminare i kurseve koje je pohađala ima završen Opšti program obuke za diplomate Ministarstva vanjskih poslova i položen diplomatsko-konzularni ispit. Aktivno govori engleski jezik i služi se italijanskim jezikom.

Kontakt mail: evropskepolitike.master@gmail.com

Ana Andrijašević

Koordinatorka projekata iz oblasti vladavine prava

Ana Andrijašević je advokat sa specijalizacijom iz oblasti međunarodnog i evropskog prava, a kao stipendista Vlade Italije prvu godinu pravnih nauka završila je na Pravnom fakultetu Università degli Studi di Firenze u Firenci, a diplomu je stekla na Pravnom fakultetu u Podgorici sa ekspertizom iz oblasti međunarodnog i evropskog prava. Aktivno piše i sprovodi projekte i aktivnosti iz oblasti vladavine prava, ljudskih i manjinskih prava i međunarodnog prava dugi niz godina. Uz to, dodatno se usavršavala i sticala znanje na brojnim međunarodnim obukama i kursevima u sferi evropskih integracija, prava i demokratizacije. Tečno govori engleski i italijanski jezik.

Kontakt mail: evropskepolitike.master@gmail.com

Fjola Dacić

Saradnica za međunarodna i politička pitanja

Fjola Dacić je magistar međunarodnih odnosa, a trenutno je doktorantkinja na Fakultetu političkih znanosti Univerziteta u Zagrebu. Osnovne i magistarske studije je završila na prestižnom Fakultetu društvenih nauka u Češkoj, Masarikov Univerzitet u Brnu, na smjeru Međunarodni odnosi i evropske studije. Dobitnica je stipendije Vlade Češke Republike i UNESCO-a. Ima dugogodišnje iskustvo u sprovođenju projekata i pisanju radova u oblasti ekonomske diplomatije, političkih i izbornih sistema, evropskih integracija i ljudskih i manjinskih prava. Stažirala je u Stalnoj misiji Crne Gore pri EU u Briselu i Stalnoj misiji Crne Gore pri UN-u u Njujorku. Pohađala je mnogobojne obuke i seminare u oblasti međunarodnih odnosa i evropskih integracija, a ima položen diplomatsko-konzurni ispit. Aktivno govori engleski i češki jezik.

Kontakt mail: fjola-d@hotmail.com

Saša Đuretić

Saradnica za politička pitanja

Saša Đuretić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na smjeru Politikologija, sa ekspertizom u oblasti etniciteta i etničkih odnosa. Završila je pripravnički u slopu Vladinog programa stručnog osposobljavanja u političkoj partiji, a učesnica je mnogobrojnih škola i kurseva u oblasti demokratije, ljudskih prava i sloboda, evropskih integracija… Uz to, učestvovala je u izradi velikog broja analiza, publikacija i izvještaja. Aktivno govori engleski jezik i služi se italijanskim jezikom.

Kontakt mail: sasadj.master@gmail.com

Darja Popović

Office menager – rukovodilac kancelarije

Darja Popović je diplomirana pravnica, a studije je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Svoje radno iskustvo je sticala na različitim poslovima u oblasti prava i turizma. U toku fakultetskog obrazovanja bila je na razmjeni studenata u Sjedinjenim Američkim Državama. Uz to, obavljala je višemjesečne studentske prakse u notarskoj i advokatskoj kancelariji. Sprovodila je veliki broj aktivnosti i projekata u oblasti omladinske politike, sa fokusom na aktivizam i učešće mladih u procesu donošenja odluka. Završila je kurseve engleskog i italijanskoj jezika.

Kontakt mail: evropskepolitike.master@gmail.com

Milutin Vuković

programski asistent

Vuković Milutin diplomirao je na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici. Najveći dio radnog angažmana i stečenog iskustva ima u novinarstvu i PR poslu, a radio je u AD ,,Pobjeda”, Rukometnom i Košarkaškom savezu Crne Gore. Takođe, učesnik je brojnih kurseva i obuka u oblasti medija i odnosa sa medijima, demokratije i evropskih integracija. U MASTER-u aktivno je učestvuje u pisanju i sprovođenju projekata iz oblasti lokalne demokratije, reforme javne uprave i omladinske politike. Tečno govori engleski, italijanski i ruski.

Kontakt mail: evropskepolitike.master@gmail.com

Tijana Raičević, saradnica

Tijana Raičević je bachelor turizma sa istorijom iskustva u turizmu, upravljanju projektima, projektnim aktivnostima i javnim nastupima. Trenutno je master studentkinja na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, Univerzitet Crne Gore. Tokom svojih osnovnih studija, imala je privilegiju biti Erasmus+ studentkinja na razmjeni na LAB University of Applied Sciences u Finskoj, što je obogatilo njeno profesionalno i lično iskustvo. Jedna je od autora publikacije ,,Pristupačan turizam za lica za lica sa
invaliditetom”. Takođe je bila ključni član tima koji je razvio pristupačne turističke ture i vodič za prvu turističku agenciju za osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori, ,,MontAbility Travel”. Kroz vodeće uloge u organizaciji AIESEC Montenegro, kao Predsjednica lokalnog komiteta Podgorica, a potom i Predsjednica za projektni menadžment i logistiku, doprinijela je organizaciji projekata i aktivnosti za unapređenje mladih i njihovih karijera. Takođe, bila je organizatorka Youth Speak Forum-a 2022. i 2023. godine, čije su teme bile,,Kultura dijaloga” i ,The Future is YOUth”. Aktivno govori engleski jezik, a poznaje i osnove italijanskog i ruskog jezika.

Zerina Srna, saradnica

Zerina Srna je završila fakultet političkih nauka. Trenutno završava master studije istoimenog fakulteta na smjeru socijalni rad i socijalna politika. Kroz mnogobrojne edukacije i projekte zalaže se za pitanja koja se tiču socijalnog rada i socijalne politike. Njen fokus su djeca i njihov najbolji interes, prava i šanse mladih ljudi kao i zalaganje za EU integracije. Učešćem i predstavljanjem Crne Gore na projektima UNDP-a i UNICEF-a, zalagala se se poboljšanje socijalne kohezije u našoj državi. Pohađala je akademiju “Stanje mira” kao i seminare “Mladi u službi borbe protiv govora mržnje i nasilnog ekstremizma” i “Tranziciona pravda i kultura sjećanja o 90im između odgovornosti i nepoželjnog nasljeđa”. Na taj način, zdravim diskursom utiče na mlade ljude koji će u budućnosti uticati na pozitivne promjene i naučiti iz tuđih grešaka. Takođe, zalaže se za sajber bezbjednost i edukatorka je medijske pismenosti.

saradnica, Marijana Tomić

Marijana Tomić je studentkinja druge godine master studija na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Završila je osnovne studije na istom, smjer – Međunarodni odnosi. Članica je Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka (MAPSS) od 2020. Pohađala je brojne seminare u oblasti demokratije i ljudskih prava. Njeguje javnu riječ i debatu. Veliki je ljubitelj i poštovalac kulturnih i tradicionalnih vrijednosti na kojima se temelji naše društvo. 

Adnan Metanović, saradnik

Adnan Metanović je student Međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka, aktivno se posvećuje omladinskom aktivizmu već tri godine. Trenutno obavlja funkciju predsednika HR odbora u regionalnoj organizaciji “Pokreni se mladi.” Takođe, Adnan obavlja uloge ECB chair u AIESEC Montenegro i Project manager u ESN Podgorica, doprinoseći zajednici i širem društvu svojim angažmanom i strašću prema omladinskom aktivizmu.

Anastasija Dobrilović, saradnica

Anastasija Dobrilović je student na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, na smjeru Politikologija-Međunarodni odnosi. Billa je aktivni učesnik velikog broja akcija i radionica na teme poput ljudskih prava, ekološke osviješćenosti, aktivizma mladih.. pod pokroviteljstvom NVO organizacija Crne Gore, UNICEF-a… Završila je višemjesečnu obuku programiranja-osnovni nivo na Logate institutu. Tečno govori engleski jezik, a služi se i  italijanskim jezikom.

Ksenija Đalović, saradnica

Ksenija Đalović je diplomirala na Univerzitetu Donja Gorica, Fakultet primijenjenih nauka, smjer Primijenjena psihologija. Tokom studija je pokazala interesovanje za građanski aktivizam sa akcentom na mentalno zdravlje, zaštitu ljudskih prava, rodnu ravnopravnost kao i za žene i djecu žrtve nasilja. Uspješno je završila obuku za pružanje psihološke prve pomoci, pa je tokom pandemije Covid-19 volontirala na SOS liniji u organizaciji Kliničko- bolničkog centra Crne Gore. U MASTER-u je saradnica za pitanja ličnog razvoja, sa posebnim ciljnim grupama, kao što su mladi i žene.

X