Sport kao nosilac modernog obrazovanja

●Poglavlje 26 u pregovorima o pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji odnosi se na ,,Obrazovanje i kultura“, a jedna od podoblasti u ovom poglavlju je i politika sporta, koja je zajedno sa obrazovanjem i osposobljavanjem, mladima i kulturom u nadležnosti država članica koje ih sprovode u duhu saradnje i poštovanja preporuka u ovoj oblasti.

U izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2023[1], u Klasteru 3 –  „Konkurentnost i inkluzivni rast“, stoji:
,,Nacrt izmjena Zakona o sportu i Strategija razvoja sporta za period 2023-2026. godine još uvijek nijesu razmatrani“.

Ovo jasno upućuje da pomenuti dokumenti, kojima se uređuju pravci razvoja sporta u Crnoj Gori, nijesu usvojeni od strane odgovarajućih institucija te da je neophodno njihovo donošenje kako bi se ova oblast kvalitetnije uredila. U skladu sa navedenim, iz Ministarstva sporta i mladih imali smo najavu je ,,radna grupa, formirana u prethodnom sazivu Vlade, pripremila tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu te da je tekst prošao javnu raspravu i da se čeka usvajanje izvještaja i upućuvanje Nacrta ka Vladi“[2]. Takođe, u istom saopštenju navodi se da je usvajanje Strategije razvoja sporta u Crnoj Gori za period 2024-2027 predviđeno za prvi kvartal 2024. godine.

Za razvoj i sprovođenje evropske politike u oblasti sporta odgovoran je Generalni direktorat za mlade, sport, obrazovanje i kulturu (DG EAC) (odsjek unutar Evropske komisije), a Crna Gora je svoju politiku u oblasti sporta uskladila sa Planom rada EU za sport 2021 – 2024[3]. U središtu novog plana rada su integritet i vrijednosti u sportu, socioekonomska i okolišna dimenzija sporta te promocija učestvovanja u sportskim aktivnostima, kao i bavljenje tjelesnim aktivnostima radi zdravlja.

Crna Gora je, takođe, dio Erasmus+ programa, iz kojeg se finansiraju partnerstva sportskih organizacija, neprofitni događaji i istraživanja kako bi se poboljšalo donošenje politika.

●Kada je u pitanju nacionalni strateški okvir, politika sporta se dominantno kreira u Ministarstvu sporta i mladih, a krovni dokument koji reguliše ovu oblast jeste  Zakon o sportu[4].

Član 12 Zakona o sportu definiše javni interes u oblasti sporta. Između ostalog, navedeni član propisuje da javni interes u sportu predstavljaju podsticanje i promocija razvoja sporta, posebno kod djece, studenata i lica sa invaliditetom, unapređenje zdravstvene zaštite sportista, obezbjeđivanje uslova za organizovanje i održavanje školskih i studentskih sportskih takmičenja, istraživačko-razvojni, vaspitno-obrazovni i stručni rad u sportu, i stručno osposobljavanje u sportu, kao i sprečavanje negativnih pojava u sportu.

Kada je u pitanju Strategija razvoja sporta u Crnoj Gori 2018-2021[5], neke od ključnih oblasti za unapređenje, definisane Strategijom jesu unapređenje sporta djece, učenika i studenata i podsticanje njihovog bavljenja sportskim aktivnostima, unaprijeđenje sistema utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sportista, sprječavanje negativnih pojava u sportu i razvoj istraživačkog, vaspitno obrazovnog i stručnog rada u sportu, uz neophodno obezbjeđivanje uslova za organizovanje i održavanje školskih i studentskih sportskih takmičenja.

U okviru Srednjoročnog rada Vlade Crne Gore 2022-2024[6] , jedan od ciljeva jeste i Podsticanje razvoja i povećanje dostupnosti sporta, a rezultati koji se očekuju su da do kraja 2024. u Crnoj Gori bude 1000 registrovanih i aktivnih sportskih klubova, 14.689 sportista do 18 godina uključenih u organizovanu sportsku aktivnost koje sprovode sportske organizacije, kao i 30 rekonstruisanih, adaptiranih i opremljenih sportskih objekata.

Takođe,  u ovom dokumentu pominje se i pokretanje sportskog turizma, koji predstavlja putovanja u kojima je primarna motivacija aktivno ili pasivno angažovanje u sportu i sportskim aktivnostima. Ovim dokumentom planirana je izrada Program razvoja sportskog turizma u Crnoj Gori 2023-2026. godine s Akcionim planom.

Ministarstvo sporta i mladih je kroz sektorsku analizu i u skladu sa svim dokumentima koji regulišu oblast sporta definisala sljedeće ciljeve:

  • Unaprijediti sport djece, učenika i studenata i podsticanje njihovog bavljenja sportskim aktivnostima, kroz edukaciju i stvaranje uslova da se na bezbjedan i siguran način, u adekvatnom ambijentu i uz neophodne rekvizite, bave sportskim aktivnostima pod stručnim nadzorom.
  • Doprinijeti podizanju svijesti sportista i ostale zainteresovane javnosti o važnosti pravilnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sportista, kroz različite oblike edukacije.
  • Doprinijeti podizanju svijesti kod sportista i zainteresovane javnosti o negativnim posljedicama korišćenja nedozvoljenih sredstava.
  • Doprinijeti razvoju istraživačko-razvojnog, vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u sportu.
  • Unaprijediti uslove za organizovanje i održavanje školskih i studentskih sportskih takmičenja.

Svakako, od vitalnog značaja je što skorije donošenje izmjena i dopuna Zakona o sportu i Strategije razvoja sporta u Crnoj Gori 2024– 2027, koji će sa posebnim osvrtom baviti unaprjeđenjem uslova za bavljenje sportom  i povećanjem dostupnosti sporta što većem broju građana. Iz Ministarstva su poručili da je formirana međuresorska radna grupa, a plan je da se ovaj dokument usvoji u prvom kvartalu 2024.

Sport kao fenomen ima značajan uticaj na pojedince, zajednice i društvo u cjelini. Za Pjer de Kubertena, svestranog sportistu, nekadašnjeg predsjednika MOK-a, pedagoga i etičara sport je bio ,,nosilac modernog obrazovanja, koji treba olakšati ravoj demokratije i kosmopolitizma, promovišući saradnju, solidarnost, uzajamno poštovanje i zajedničke ljudske vrednosti“[7].

U skladu sa navedenim, kreatori politika i stručnjaci dužni su da osiguraju da se sport kontituirano razvija i kvalitetnije sprovodi, uz akcenat na prethodno navedenim prioritetima.

Konačno, uspjesi crnogorskih sportskih timova na međunarodnom nivou mogu izazvati snažan nacionalni ponos te mogu doprinijeti izgradnji identiteta i zajedništva unutar države, ali i podstaći mlade da se okrenu sportu kao neophodnom faktoru zdravog odrastanja i sticanja kvalitetnih navika.

Milutin Vuković

projektni koordinator

Aktivnost je nastala u sklopu projekta “Osvrt na…”


[1] https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/montenegro-report-2023_en

[2] https://mina.news/minasport/scekic-poruka-podrske-sportistima-i-savezima/

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A42020Y1204%2801%29&qid=1660036593502

[4] https://www.gov.me/dokumenta/b6fbeb64-a30e-4dbb-ae56-e1726aca8f58

[5] https://www.gov.me/dokumenta/bd433b88-f987-43c6-a730-1d6a63f72271

[6] https://www.gov.me/dokumenta/7c683907-59a9-41e8-8a1f-72fded711eac

[7] https://olympics.com/ioc/pierre-de-coubertin

X