Realizacija projekta „Evropska praksa za efikasnu javnu upravu“

“Mreža za evropske politike MASTER” sa zadovoljstvom obavještava javnost da aktivno radi na implementaciji projekta “Evropska praksa za efikasnu javnu upravu”, koji je podržan od strane Ministarstva javne uprave u sklopu konkursa ,,Zajedno kroz reformu javne uprave” za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti reforme javne uprave za 2022. godinu.

Jedna od najvažnijih stvari koja Crnu Goru čeka na putu ka Evropskoj uniji jeste reforma javne uprave, jer je upravo to oblast u kojoj će građani moći da osjete konkretne koristi od pristupanja EU.  Reforma javne uprave, u okviru opštih reformskih procesa u Crnoj Gori, predstavlja jedan od ključnih segmenata.

U Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021. godinu navedeno je da je Crna Gora umjereno spremna u oblasti reforme javne uprave i da je ostvaren ograničen napredak, stoga je potrebno intenzivirano raditi na unaprijedjenju ove oblasti.

U skladu sa navedenim, aktivnosti ovog 12- mjesečnog projekta biće usmjerene na ostvarivanje njegovog glavnog cilja, a to je edukacija građana i predstavnika civilnog sektora, kao i podizanje svijesti o važnosti efikasne javne uprave, kao servis koji osluškuje potrebe građana, a sa posebnim akcentom na evropske integracije.

U narednom periodu očekuje nas istraživanje javnog mnjenja u odnosu na zadovoljstvo građana pruženim uslugama i radom javne uprave, izrada analize u odnosu na praksu EU, Škola o važnosti reforme javne uprave u procesu evropskih integracija, i mnoge druge aktivnosti koje će doprinijeti realizaciji navedenih ciljeva.

Takođe,  realizacijom ovih aktivnosti doprinijeće se ostvarivanju prioriteta utvrđenih krovnim dokumentom – Strategijom reforme javne uprave 2022-2026. i Akcionim planom za 2022-2024.

Upravo zbog svega gore navedenog, zadovoljstvo nam je što je MASTER-ov projekat prepoznat kao jedan od najboljih i vjerujemo da će  sve sprovedene aktivnosti doprinijeti edukaciji građana o važnosti javne uprave kao servisa građana i jednog od ključnih stubova u procesu proširenja Evropske unije.

X