Okrugli sto “Evropska praksa za efikasnu javnu upravu”

MASTER tim je juče uspješno organizovao Okrugli sto,,Evropska praksa za efikasnu javnu upravu“,  u okviru istoimenog projekta, koji je bio prava prilika da od predstavnika institucija i predstavnika civilnog sektora čujemo ključne izazove u oblasti reforme javne uprave u Crnoj Gori, te mogućnostima za unapređenje njene efikasnosti, s ciljem intenziviranja procesa evropskih integracija.

Ovaj događaj je otvorila g-đa Marija Hajduković, generalna direktorica u Direktoratu za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu sardanju i IPA fondove, Ministarstva javne uprave, koja se prije svega, zahvalila MASTER-u na veoma uspješno realizovanom projektu i kontinuiranoj saradnji tokom cjelokupne implementacije projekta. G-đa Hajduković je najvela mnogobrojne aktivnosti koje sprovodi Ministarstvo javne uprave u cilju unapređenja efikasnosti javne uprave i istakla važnost saradnje sa civilnim sektorom u ovom procesu.

Nadalje, u uvodnom dijelu Okruglog stola prisutnima se obratila i izvršna dirketorica MASTER-a, mr Andrea Popović, koja je predstavila ključna dostignuća našeg projekta, koja su se ogledala u rezultatima i preporukama proisteklim iz našeg istraživanja o zadovoljstvu građana radom i pružanjem usluga javne uprave, predstavljanju primjera dobre prakse iz EU, obuci za državne službenike i predstavnike civilnog sektora u oblasti rada javne uprave, kao i u promociji Publikacije ,,Evropska praksa za efikasnu javnu upravu“.

Popovićeva je istakla da je u prethodnom periodu Crna Gora ostvarila ograničene pomake kada je riječ o reformi javne uprave, jer se suočava sa izazovima kao što su  politička nestabilnost, kadrovske promjene i diskontinuitet u radu. Mimo toga, upitna je i upravljačka odgovornost visokopozicioniranih donosilaca odluka, a najvaći problem svakako jeste glomaznost insituticja i partijsko zapošljavanje. Izvršna dirketorica MASTER-a je naglasila da je neophodno u narednom periodi vršiti zapošljavanja zasnovana u skladu sa stručnošću, optimizacija javnog sektora, jačanje kapaciteta kadra i digitalizacija, kako bismo se primakli modelima EU država, međutim za ovo je neophodna jaka politička volja.

Nakon uvodnog dijela, usljedio je panel „Kako unaprijediti efikasnost javne uprave u Crnoj Gori u skladu sa evropskim standardima?“. U ovom dijelu smo imali prilike da čujemo g-đu Ružicu Mišković, načelnicu u Direkciji za strateško planiranje u javnoj upravi i praćenje implementacije strateških dokumenata, Ministarstva javne uprave, g-dina Bojana Vujovića, genaralnog direktora Direktorata za evropske fondove, Ministarstva evropskih poslova. Takođe, učesnici panela su bili i predstavnici civilnog sektora, g-din David Vukićević, MOACG i g-đa Snežana Nikčević, iz NVO 35 mm, koji su ujedno i članovi Operativnog tima Partnerstva za otvorenu javnu upravu.

G-đa Mišković, iz MJU, nam je prbiližila prioritete Strategije reforme javne uprave 2022-2026 i ključne probleme u radu javne uprave. Takođe, Mišković je govorila o optimizaciji i racionalizaciji kadra, i nadležnostima Savjeta za reformu javne uprave.

Generalni direktor u Ministarstvu evropskih poslova, g-din Vujović, je istakao važnost reforme javne uprave u procesu evropskih integracija, a govorio je i o sektorskoj budžetskoj podršci u procesu reforme javne uprave. Vujović je govorio o procedurama povlačenje fondova EU i koliko je naša javna uprava uspješna u ovome, i šta je neophodno unaprijediti kako bismo u narednom periodu bili uspješniji, sa akcentom na jačanje kapaciteta i stučnosti kadra koji se bavi ovim pitanjima u nadležnim institucijama javne uprave.

Predstavnici civilnog sektora, g-đa Nikčević i g-din Vukićević su razgovarali o reformi iz ugla svog ugla, a prije svega kao članovi Operativnog tima Partnerstva za otvorenu javnu upravu. Oni su govorili o nivou otvorenosti i transparentnosti naše javne uprave i neophodnosti intenziviranijeg uključivanja građana/ki u planiranje politika. Pored toga, naglasili su koliko je bitna kvalitetna saradnja sa državnom upravom, međutim ista trenutno nije na zavidnom nivou. Takođe, govorili su o načinima kako unaprijediti efikasnost javne uprave, a to svakako jeste unapređenje digitalizacije, otvorenosti i transparentnosti, i veća sinergija svih aktera.

Nakon izlaganja panelista, predstavnici ostalih institucija i organizacija civilnog društva, učesnici Okrugloh stola, su imali priliku da aktivno učestvuju i podijele svoja iskustva i preporuke, kao i iskažu svoja mišljenja, a sve u cilju intenziviranja procesa reforme javne uprave u Crnoj Gori.

Nakon dinamične diskusije, izvršna direktorica MASTER-a, je zaključnim riječima zatvorila Okrugli sto, kada je upriličen koktel za sve učesnike.

Konačno, ovo je ujedno bila i posljednja aktivnost projekta “Evropska praksa za efikasnu javnu upravu”, koji je vjerujemo doprinio cilju, a to jeste većoj nformisanosti i edukaciji građana, zaposlenih u javnoj upravi i zainteresovanom javnosti o značaju i važnosti reforme javne uprave.

Projekat „Evropska praksa za efikasnu javnu upravu“,je podržan od strane Ministarstva javne uprave kroz javni Konkurs „Zajedno kroz reformu javne uprave“ u 2022. godini.

X