Analiza stanja- “Mi smo promjena!”

MASTER tim vam sa zadovoljstvom predstavlja Analizu stanja u oblasti poštovanja različitosti i tolerancije u Crnoj Gori sa podacima iz istraživanja, koja je nastala u sklopu projekta “Mi smo promjena!”.

Jedna od ključnih aktivnosti projekta je i izrada ove analize koja pruža sveobuhvatan pregled institucionalnog i zakonodavnog okvira za borbu protiv diskriminacije, sa posebnim fokusom na pojedinačne ciljne grupe.

Drugi dio analize sadrži nalaze istraživanja sprovednog u sklopu projekta, a koje je imalo za cilj da ispita stavove mladih u odnosu na pitanja ljudskih prava i diskriminacije.

Nažalost, diskriminacija je svakodnevno prisutna među mladima u Crnoj Gori. Pojedine mlade osobe se sa diskriminacijom suočavaju gotovo na svakodnevnom nivou i to zbog svoje pripadnosti nekoj grupi ili zbog neke lične karakteristike. U prilog ovome svjedoči i podatak našeg istraživanja po kome je 58 odsto mladih istaklo da su jednom ili više puta bili žrtve diskriminacije. U najvećem broju slučajeva, kao uzrok diskriminacije vide nacionalnu i vjersku pripadnost, seksualnu orijentacija, pol ili invaliditet.

Mladi smatraju da razlog ovakvog postupanja najčešće potiče iz porodičnog vaspitanja, medija i društvenih mreža ili je proizvod uticaja bliskih prijatelja.
Nažalost, većina mladih koji su imali iskustvo diskriminacije nije se nikad obratila nadležnim organima u cilju zaštite svojih prava i pokretanja postupka.
Zabrinjavajuć je podatak da čak 73 odsto ispitanih vjeruje da u Crnoj Gori nemaju svi jednaka prava.

Posljednji dio analize predstavlja konkretne mehanizme koji su na raspolaganju mladima u slučajevima diskriminacije i drugih oblika kršenja prava.

U nastavku možete preuzeti Analizu:


Borba protiv diskriminacije i jačanje tolerancije u društvu, kao i zaštita posebno osjetljivih društvenih grupa je prioritet, a MASTER će kroz realizaciju projektnih aktivnosti nastojati da pruži doprinos ostvarenju tog cilja.

Projekat „Mi smo promjena!“ finansira Ambasada SAD-a u Podgorici u sklopu Programa malih grantova Demokratske komisije 2022. (2022 Democracy Commission
Small Grants Program). Iznesena mišljenja, nalazi, zaključci i preporuke stav su autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

X