Zaštita potrošača u Crnoj Gori- obezbjeđivanje prava u skladu sa EU politikama

Sa ciljem ispunjavanja uslova za pristupanje Evropskoj uniji, Crna Gora se uz kontinuiran rad donosilaca odluka, državnih institucija i uz pomoć nevladinog sektora treba fokusirati na uspostavljanje stabilnosti  institucija koje osiguravaju demokratiju, vladavinu prava i poštovanje demokratskih načela i ljudskih prava, međunarodnog prava, kao i tržišne privrede.

U odnosu na tržište privrede, nacionalni zakonodavni okvir u ovom segmentu ostvaren je donošenjem Zakona o zaštiti potrošača, koji između ostalog propisuje obavezu izrade trogodišnjih nacionalnih programa, koje prate jednogodišnji akcioni planovi, a na taj način se nastoji utemeljiti strateški pristup daljem razvoju i napretku ove veoma važne oblasti za Crnu Goru kao buduću članicu EU.

Međutim, imajući u vidu broj pritužbi građana koje se odnose na nepoštovanje njihovih zakonom zajemčenih prava, potvrđuje da se u privredi ove zakonske odredbe ne sprovode dosljedno. Osim navedenog, i sami potrošači su često neupućeni u njihova prava i mogućnosti  zaštite ovih prava, zbog čega je potrebno i djelovanje nevladinog sektora koji bi kroz sprovođenje edukativnih aktivnosti i obuka omogućio građanima upoznavanje sa osnovnim pravima sadržanim u prethodno navedenom Zakonu.

Naime, Zakonom o zaštiti potrošača uređuje se zaštita prava potrošača pri kupovini i drugim oblicima prometa proizvoda na tržištu, a naročito: zaštita ekonomskih interesa, pravna zaštita, informisanje i obrazovanje, udruživanje potrošača radi zaštite njihovih interesa i druga pitanja od značaja za zaštitu potrošača.

U pogledu ekonomskih interesa potrošača Zakon propisuje zaštitu od nepoštenih ugovornih odredaba koje su prisutne u jednostranim ugovorima koje trgovci nude potrošačima, a radi se o odredbama koje očigledno  dovode do neravnoteže u pravima i obavezama ugovornih strana na štetu potrošača, te je građane neophodno edukovati na koji način mogu prepoznati postojanje ovih odredaba u ugovoru, i kakve su posledice postojanja takvih odredaba po održivost samog ugovora.

Osim navedenog, a imajući u vidu da je u Crnoj Gori sve više prisutna online trgovina, ekonokomska zaštita potošača ostvaruje se i kroz informisanje i upoznavanje građana o pravima i bezbijednosti online kupovine, kao i sa odredbama zakona koje se odnose na zaključivanje ugovora na daljinu i van poslovnih prostorija budući da je ovakav vid ugovora našao svoju učestalu primjenu usled izbijanja pandemije korona-virusa.  

Još jedan problem koji je prepoznat među građanima kada je u pitanju ostvarivanje zaštite prava potrošača jeste dužina trajanja sporova do kojih dolazi kada trgovci ne odgovore zahtjevima potrošača. U tom smislu, potrebno je osmisliti mehanizme koji će omogućiti brzu i efikasnu zaštitu, uz mogućnost online podnošenja prigovora, i kraće rokove za dostavljanje odgovora na izjavljene prigovore.

Sa druge strane, kada je u pitanju zaštita potrošača na nivou EU aktuelna je Strategija ,,Jačanje otpornosti potrošača radi održivog oporavka“, a tiče se zaštite potrošača u EU za period od 2020. do 2025. godine, sa ciljem obezbjeđenja većeg stepena poštovanja i ostvarivanja potrošačkih prava. Imajući u vidu navedeno, i naš strateški okvir u ovoj oblasti je potrebno upodobiti sa datom Strategijom.

Osim navedenog građanima je potrebno približiti i propise Evropske unije kojima se štite prava potrošača, i primjere dobre prakse zemalja članica EU koje su probleme prevazišle dobrim zakonodavnim rješenjima, a kako bi se na ovaj način otvorio dijalog između građana i donosilaca odluka sa ciljem unapređenja zaštite potrošača, uz obezbjeđivanje crnogorskim potrošačima jednakih prava koja imaju građani EU.

U konačnom, važno je napomenuti da je potrošačko pravo sadržano u najvažnijem pravnom okviru za EU – Povelji EU o osnovnim pravima, kojom je propisano da politika Unije mora osigurati visok stepen zaštite potrošača. Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da su potrošači ključni akteri ekonomskog razvoja Crne Gore, potrebno je dosledno sprovoditi zaštitu istih, uz davanje blagovremenih odgovora na postavljene zahtjeve kada je u pitanju ostvarivanje njihovih zakonom zajemčenih prava.

Ana Andrijašević, advokatica

Koordinatorka programa u Mreži za evropske politike- MASTER

Tekst je izrađen u okviru projekta “Analizirajmo”- analiza javnih politika u 2022. godini

X