Neophodna veća podrška osobama sa invaliditetom

Sa porastom svjetske populacije, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, broj ljudi s invaliditetom stalno raste. U Crnoj Gori danas živi oko 60.000 osoba sa invaliditetom (OSI).U Crnoj Gori se u posljednje vrijeme bilježi određeni napredak na polju poboljšanja statusa lica sa invaliditetom ali postoje ozbiljni nedostaci kada je riječ o ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda ove zajednice.

Zapošljavanje je jedan od važnih načina borbe protiv socijalne izolacije, a obaveza je svake države da stvori jednake šanse za sve, da lica sa invaliditetom budu socijalno integrisana, da se razbiju predrasude o njihovim mogućnostima i radnim sposobnostima.

U Crnoj Gori, od ukupnog broja stanovnika, 11% (68.064) osoba ima smetnje pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog dugotrajne bolesti, invaliditeta ili starosti, pokazali su podaci sa Popisa 2011. godine. Prema podacima, 5% crnogorske populacije ima problem sa kretanjem, 2% sa vidom iako koristi naočare i sočiva, a od ukupnog broja stanovnika 1% stanovništva ima problem sa sluhom i pored korišćenja slušnih aparata. Smetnje sa pamćenjem, koncetracijom ili za vrijeme sporazumijevanja sa drugima ima 1% stanovništva, dok 4% stanovništva osjeća teškoće druge vrste.

Organi i institucije, koji pružaju određene vrste usluga i servisa licima sa invaliditetom, vode evidencije o korisnicima svojih prava i usluga. Takođe, tokom pripreme Strategije za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti u Crnoj Gori, pokazalo se da blizu 60% lica sa invaliditetom živi na granici siromaštva ili ispod nje, što govori da ova populacija spade u najsiromašnije i najmarginalizovanije društvene grupe.

Mjere aktivne politike zapošljavanja u koje se uključuju lica sa invaliditetom su: informisanje o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje; posredovanje u zapošljavanju; profesionalna orijentacija; finansiranje zarade pripravnika; podrška samozapošljavanju; obrazovanje i osposobljavanje odraslih; javni rad; stipendiranje i druge mjere usmjerene na povećanje zaposlenosti,odnosno smanjenju nezaposlenosti.

Jedan od osnovnih Strateških ciljeva u oblasti socijalne zaštite u Crnoj Gori je obezbijediti uključivanje lica sa invaliditetom u društvo kroz uspostavljanje savremenog i odživog sistema socijalne zastite uz unaprijeđenje životnog standarda svih lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, uz posvećivanje posebne pažnje licima kojima je neophodan najveći stepen podrške, koja zbog svog zdravstvenog stanja i nepristupačnosti raznih servisa usluga nijesu u stanju da sami privrjeđuju i obezbijede uslove života primjerene međunarodnim standardima.

S druge strane, reformom nacionalnog sistema procjene invaliditeta, koju finansira Evropska Unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa Vladom Crne Gore, invaliditet i potrebe osoba sa invaliditetom biće vještačeni u jednoj instituciji. Procedure će biti pojednostavljene, a više od 30 različitih komisija ukinuto. Imajući u vidu navedeno, cilj reforme je da OSI svoja prava ostvaruju na pravedniji način. Medicinski model biće zamijenjen modelom procjene invaliditeta koji je zasnovan na ljudskim pravima. To znači da će više od 60.000 OSI u Crnoj Gori jednostavnije ostvarivati prava, uz značajno manje administrativnih procedura.

dr Maja Šundić

saradnica u MASTER-u za održivi razvoj

tekst je nastao u okviru projekta “Analizirajmo- analiza javnih politika u 2022. god”

X