Perspektiva pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji: primjena nove metodologije proširenja

Cilj ovog rada je da, kroz prikaz uslova i kriterijuma koje nameće EU, predstavi trenutnu poziciju država kandidata u procesu evropskih integracija, sa naglaskom na Crnu Goru. Stoga, kroz analizu sadržaja, u ovom radu se, nakon prikaza aspekata politike proširenja EU na Zapadni Balkan, prezentuju benefiti i izazovi nove metodologije proširenja, koju je Evropska komisija usvojila početkom 2020.

Fokus rada je na Crnoj Gori, uz pokušaj odgovora na pitanje zbog čega pretpristupni pregovori sa EU traju već skoro deceniju, a samo su tri privremeno
zatvorena poglavlja. Konačno, predstavljene su i prepreke koje bi Crna Gora trebalo da savlada kako bi intenzivirala svoj evropski put, a završne ocjene u vidu sinteze posvećene su perspektivi pristupanja Crne Gore EU u svjetlu sprovođenja revidirane metodologije proširenja.

Ključne riječi: Evropska unija, Crna Gora, perspektiva pristupanja,
metodologija proširenja, kriterijumi, Zapadni Balkan

mr Andrea Popović

Časopis “Humanističke studije”

X